Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych Uczestnika jest Urząd Gminy Suchy Las w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, tel. 61 892 62 50, e-mail: ug@suchylas.pl, www.suchylas.pl
 2. W Urzędzie Gminy Suchy Las  w Suchym Lesie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Dziemian, adres e-mail: iod_suchylas@rodo.pl
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit e) RODO w związku z Uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr LIV/635/23 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Suchy Las „SLjestemstad” oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z wyrażoną zgodą.
 4. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane w celu:
  -  realizacji Programu „Karta Mieszkańca Gminy Suchy Las SLjestemstąd”. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na promocji rozliczania podatków w Gminie Suchy Las oraz realizacji jej polityki rozwojowej, promocyjnej i społecznej);
  - wysyłania przez Administratora zawiadomień związanych z realizacją Programu oraz informacji dotyczących wydarzeń i akcji organizowanych przez Miasto, komunikatów związanych z funkcjonowaniem Miasta, informacji o ofertach Partnerów Programu, w zakresie w jakim Uczestnik wyraził zgodę. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli na podstawie wyrażonej zgody. 
 5. Dodanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w zakresie wymaganym uniemożliwia przystąpienie do Programu. Podanie innych danych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji, np. podanie numeru telefonu jest konieczne, jeśli Użytkownik chce otrzymywać komunikaty związane z funkcjonowaniem Miasta poprzez SMS. 
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO: 
   • prawo dostępu do treści danych
   • prawo do sprostowania danych
   • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   • prawo do przenoszenia danych
  • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e RODO:
   • prawo dostępu do treści danych
   • prawo do sprostowania danych
   • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Uczestnik ma prawo wycofać zgodę w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. W związku z przetwarzaniem danych dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:
  • Organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  • Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne, wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania wykorzystywanego w programie promocyjnym Karta Mieszkańca na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. 
  • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.
 9. Dane osobowe Uczestnika po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w Urzędzie Gminy Suchy Las w Suchym Lesie.
 10. Jeśli zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane Uczestnika korzystającego z Portalu są przetwarzane także przez Operatora Systemu – BPROG Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 18/1, 05-091 Ząbki, kontakt: biuro@bprog.pl; telefon: +48 22 400 70 36. Operator Systemu przetwarza dane osobowe użytkowników Portalu w celu realizacji umowy licencyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies  zbierają  informacje  ułatwiające  korzystanie  ze  strony  internetowej  –  np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.  Operator systemu wykorzystuje  pliki  cookie  w  celu  zapewnienia  funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie, w tym w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika i w celach analitycznych. W związku z tym Operatr Systemu oraz inne podmioty świadczące na jej rzecz usługi korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym  Użytkownika  (komputer,  telefon,  tablet itp.).

Operator systemu wykorzystuje następujące typy Plików cookie:

 • sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
 • trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
 • zewnętrzne: pochodzące z witryn innych niż Serwis.

Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne. Nie zbieramy danych, które nie są nam potrzebne do zrealizowania założonego, szczegółowego celu.

Operator systemu wykorzystuje Pliki cookie Własne w następujących celach:

Konfiguracja Serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienie sesji użytkownika w Serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,
 • zapamiętania lokalizacji użytkownika,
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności,
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, dzięki którym stale ulepszamy strukturę i zawartość Serwisu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
 • umożliwienia użytkownikowi dodawania elementów serwisu do swoich ulubionych.

Operator systemu wykorzystuje Pliki cookie Zewnętrzne w następujących celach:

Prezentowanie treści multimedialnych w Serwisie, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych

 • www.youtube.com (administrator plików cookie: Google Inc. z siedzibą w USA),

Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego

Google Analytics (administrator plików cookie: Google Inc. z siedzibą w USA).

Zabezpieczenie Serwisu przed nadużyciami ze strony botów

CAPTCHA (administrator plików cookie: Google Inc. z siedzibą w USA).