Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności 
 
Urząd Gminy Suchy Las zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sljestemstad.pl

Data publikacji strony internetowej: 06.11.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.11.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 07.11.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Olszewska, paulina.olszewska@suchylas.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (61) 89 26 442. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Postępowanie odwoławcze

  1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
  2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio. 

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, budynek A

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne, które znajduje się od ul. Szkolnej, i wejście boczne, które znajduje się od ul. Poziomkowej. Do obu wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków.

Biuro Obsługi Interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W budynku nie ma windy, a na 1. piętro można dojść tylko schodami. Dotarcie z wejścia bocznego do głównej części urzędu wymaga pokonania schodów.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na parkingu przez wejściem głównym wyznaczono dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Przed wejściem bocznym znajduje się jedno miejsce dla niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 7, 62-002 Suchy Las, budynek B

Do biur Urzędu prowadzi wejście znajdujące się z tyłu budynku, wewnątrz znajdują się strome schody. W budynku nie ma windy.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc dla niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Suchy Las – Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Współpracy z Organizacjami, ul. Obornicka 117/4, 62-002 Suchy Las

W budynku znajduje się jeden referat, do którego prowadzi wejście od strony parkingu. Aby wejść do Biura, na domofonie przy drzwiach należy wybrać nr 4. Biuro znajduje się na piętrze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Na parkingu przez wejściem do Biura wyznaczono dwa miejsca dla niepełnosprawnych.

Do budynków Urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw urzędowych w Urzędzie Gminy Suchy Las przysługuje prawo do skorzystania z usług tłumacza (PJM, SJM, SKOGN). Chęć skorzystania z pomocy tłumacza uprawniony zobowiązany jest zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Więcej informacji o na ten temat można znaleźć w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Suchy Las.